Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Dwie pierwsze niedziele Wielkiego Postu wskazują wiernym drogę wyznaczoną przez Chrystusa, której towarzyszy walka ze złem i cierpienie, które prowadzą do zbawienia. Głównymi myślami pierwszej niedzieli są post i walka Chrystusa z szatanem na pustyni oraz pokuta, post i nawrócenie wszystkich w Niego wierzących jako przygotowanie do corocznej Paschy. Liturgia ukazuje perspektywę wiecznej Paschy jako kres wiary i wszystkich wysiłków w naśladowaniu Chrystusa, aby mieć udział w Jego zwycięstwie.