Chrzest Święty

Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Msza św. z obrzędem udzielenia sakramentu chrztu św. jest sprawowana w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15.00. Nauka przed chrztem św. jest w piątek poprzedzający trzecią niedzielę po mszy św. w salce parafialnej.

Rodzice zgłaszając swoje dziecko do chrztu św. przedstawiają następujące dokumenty:

a) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

b) wybierają chrzestnych dla dziecka (chrzestni dostarczają zaświadczenia ze swojej parafii o dopuszczeniu do godności chrzestnego)

Kan. 874 –§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

c) biorą udział wraz z chrzestnymi w nauce przedchrzcielnej

Kan. 851 – Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:

2° rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą (…)