O parafii

Historia parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach.

Początkowo wieś Kochcice pod względem administracji kościelnej należała do parafii w Lubecku, wówczas wchodzącej w skład dekanatu oleskiego. Wzmianka o wsi znajduje się protokole wizytacyjnym z 1679 roku. Wymienione są w nim wioski należące do parafii, w tym także Kochcice. Taki stan trwał do połowy XIX wieku, wtedy przyłączono wieś do nowo powstałej parafii w Kochanowicach. W 1785 roku utworzono lokalię w Lisowie, do której przyłączono Kochanowice. Kiedy w 1823 roku Sylwiusz von Aulock wybudował w Kochanowicach kościół poświęcony 5 października tegoż roku przeniesiono tam dotychczasową lokalię z Lisowa. Erygowanie nowej parafii nastąpiło w 1853 roku. Do istniejącej parafii planowano już w 1842 roku przyłączyć Kochcice. Mimo protestów mieszkańców wsi decyzja zapadła. Od 1845 roku wierni z Kochcic należeli do parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach .Historia kościoła w Kochcicach nierozerwalnie łączy się z ostatnim właścicielem pałacu Ludwigiem Carlem von Ballestremem. W stajni wybudowanej przez hrabiego, po wojnie znalazło się miejsce dla Domu Bożego. Po wojnie opiekę nad mieszkańcami Kochcic nadal sprawują ojcowie oblaci z Lublińca. 1 lipca 1945 roku stałym duszpasterzem wsi został ojciec Witold Hadryan. To właśnie z jego inicjatywy w latach 1945-1946 przebudowano opuszczoną stajnię hrabiego i przystosowano budynek do celów sakralnych. Tymczasowy kościół w Kochcicach pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcił w niedzielę 22 września 1946 roku ks. dziekan Józef Dwucet z Lublińca. 8 listopada 1949 roku ks. Stanisław Adamski, biskup katowicki, erygował samodzielną stację duszpasterską (Vicaria perpetua) w Kochcicach, wyłączając ją pod względem duszpasterskim i administracyjnym z parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach i powierzył duszpasterstwo oblatom z Lublińca. 31 sierpnia 1965 roku Kuria Biskupia przejęła placówkę w Kochcicach od oblatów i obsadziła ją księdzem diecezjalnym. Był nim ks. Joachim Skorupa, który objął parafię 19 września 1966 roku.

Obiekty sakralne w Kochcicach.

Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu ulic Kochanowickiej i XX – Lecia, pochodząca z połowy XIX wieku. Murowana, bielona, prostokątna z płytkim, otwartym arkadą o łuku półkolistym, wnętrzem. W szczycie znajduje się trójkątna wnęka. Dach jest siodłowy, kryty dachówką. Wewnątrz kapliczki znajduje się Grupa Ukrzyżowania malowana na wyciętych deskach o charakterze ludowego baroku. Kapliczka powstała na działce będącej własnością państwa Mnich. Kolejni właściciele tej posesji to rodziny Gansińców, Pawełków, a obecnie Dziwisów. Fundatorami obiektu byli państwo Rajnerowie, małżonkowie mieszkający naprzeciwko kapliczki. Miał to być symbol wiary świadczący o religijności mieszkańców Kochcic.

 W centrum wsi znajduje się murowana kaplica, początkowo pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. W 1847 roku wzniósł ją Józef von Aulock. Do tej już istniejącej kapliczki małżonkowie Paweł i Maria Mnich wraz z mieszkańcami Kochcic dobudowali w latach 1886 – 1887 obecnie istniejącą kaplicę. Małżeństwo nie miało dzieci i w intencji ich uproszenia ufundowało kaplicę.

Po tym fakcie doczekało się potomstwa.

W 1888 roku proboszcz Wawrzek prosi o pozwolenie poświęcenia kaplicy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Uzasadnia prośbę tym, że ludzie w podeszłym wieku nie mogą uczęszczać na msze święte do Kochanowic.

W 1923 roku kaplica doczekała się gruntownego remontu.

Ksiądz proboszcz Alojzy Kurpas z Kochanowic poświęcił ją pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 19 września 1924 roku.