Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarzy parafialnych w diecezji gliwickiej

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zobowiązuje się do stosowania poniższego regulaminu.

§1

1. Właścicielem cmentarza Parafialnego przy ul. XX-lecia PRL 5 jest Parafia NSPJ w Kochcicach.

2. Biuro Cmentarza (Kancelaria Parafialna) znajduje się przy ul. XX-lecia PRL 5 – czynna jest w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 16.00 oraz w poniedziałek po wieczornej mszy św.

§2

1. Cmentarz jest otwarty od godziny 7:00 do godziny 20:00, zimą do zmroku.

2. Na cmentarzu urządza się groby:

- ziemne zwykłe;

- ziemne tzw. głębinowe;

- groby murowane, (piwniczki, piwniczki głębinowe) – tylko na cmentarzach, gdzie jest taka praktyka i gdzie pozwala na to podłoże, przy czym zarządca nie odpowiada za ewentualne naruszenia stanu grobów murowanych wynikłych np. na skutek szkód górniczych;

- groby do składania urn.

3. Na cmentarzu, można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji.

4. Wymiary nagrobka jak i jego posadowienie należy bezwzględnie uzgodnić w biurze Zarządu cmentarza.

5. Teren pomiędzy grobami nie należy do dysponenta grobu, dlatego zabrania się betonowania, brukowania, sadzenia drzewek lub umiejscawiania jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczka). W wyjątkowych sytuacjach zgodę wyraża zarządca cmentarza.

§3

1. Na terenie cmentarza osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

- spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;

- palenia papierosów oraz innych używek;

- wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi;

- czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu;

- wprowadzania zwierząt;

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

- niszczenia elementów wystroju i malowania murów;

- zbierania wszelkiego rodzaju roślin;

- działalności handlowej.

3. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami, łącznie z rowerami (Nie dotyczy osób niepełnosprawnych). Ewentualną zgodę na wjazd na teren cmentarza musi wyrazić zarządca cmentarza. (Zał. Nr 1)

§4

1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobu głębinowego oraz urn), na niektórych cmentarzach okres ten został wydłużony przez odpowiednie służby państwowe do 25 lat.

2. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie rodzinnym uzgadnia się z administracją cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy.

3. Pochowanie w grobowcu murowanym możliwe jest przy uwzględnieniu obowiązującego prawa państwowego.

4. Za przygotowanie grobu do pogrzebu odpowiada wyłącznie zarządca cmentarza parafialnego. Prace związane z przygotowaniem grobu lub ekshumacją mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników parafii (nie dotyczy prac kamieniarskich).

5. Przygotowanie grobu do pogrzebu poprzedzone jest złożeniem dokumentów, zgodnie z obowiązująca ustawą oraz wniesieniu opłat cmentarnych.

§5

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowo terminie.

§6

1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu, zakładów pogrzebowych podczas ceremonii pogrzebowych oraz innych firm świadczących usługi za zgodą zarządcy na cmentarzu.

§7

1. Wszelkie prace kamieniarskie, renowacyjne przy grobie po pogrzebie jak i później wymagają stosownych zezwoleń oraz zaaprobowania projektu przez Administratora cmentarza. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. …........................ - ...........................…, w innym terminie po uzgodnieniu z zarządca cmentarza. (zał. Nr 2 i 3)

2. Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich, wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na podjęcie prac na terenie cmentarza (zał. Nr 4)

3. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność także materialną, za wyrządzone szkody na cmentarzu oraz zniszczenie lub uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza oraz zobowiązany jest do zachowania porządku, w razie nie zastosowania się do powyższych przepisów może zostać obciążony kosztami za wyrządzone szkody.

4. Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace przez pracowników firm zewnętrznych, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w regulaminie cmentarza.

5. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest zgłosić zarządcy cmentarza teren do odbioru. (zał. Nr 5)

§8

1. Na cmentarzu pobiera się opłaty celem zabezpieczenia bieżących rachunków związanych z utrzymaniem cmentarza jak i w miarę możliwości prowadzeniem inwestycji.

Opłaty dotyczą:

- miejsc grzebalnych na okres 20/25 lat (grób zwykły ziemny i głębinowy);

- przedłużenie opłaty na następne 20 lat; (po 20 latach istnieje możliwość prolongaty o 1, 2, 3 ... lata maksymalnie na kolejnych 20 lat);

- rezerwacja miejsca (od 1 roku do 10 lat z możliwością przedłużenia)

- postawienie lub wymianę nagrobka.

2. Po upływie 20 lat w przypadku nie przedłużania opłaty na kolejny okres grób kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania.

3. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie (Administratora grobu).

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§9

1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za

firmy świadczące usługi na cmentarzu.

2. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

3. Zarządca cmentarza ma prawo do zmiany regulaminu po uzyskaniu akceptacji kurii diecezjalnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Opłaty cmentarne:

• opłata za postawienie nagrobka - 300 zł

• opłata za miejsce (grób pojedynczy na 20 lat) - 300 zł