Małżeństwo

Kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1058 – Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1065 - § 1. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.

§ 2. Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii.

Kan. 1115 – Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; (…). Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Kan. 1134 – Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Narzeczeni nie wcześniej jak na trzy miesiące przed datą ślubu umawiają się z duszpasterzem na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i przedstawiają następujące dokumenty:

a) świadectwo chrztu św. (z datą nie przekraczającą 6 miesięcy),

b) dowody osobiste,

c) świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej,

d) świadectwo o odbyciu nauk przedmałżeńskich,

e) dokument ślubu cywilnego lub dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesiący licząc do planowanej daty ślubu),

f) zapowiedzi przedmałżeńskie (przy spisywaniu protokołu).